ALV 2022

Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen algemene ledenvergadering 2021.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Pauze/ inzage financieel verslag.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Kascontrolecommissie.
 8. Contributie en kantineprijzen.
 9. Bestuursverkiezing:
  Carla, Allard en Luuk zijn aftredend en herkiesbaar. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur.
 10. Rondvraag.
 11. Bijdrage Jeugdvoetbal.
 12. Toelichting privatisering.
 13. Sluiting.

Het bestuur van VV Avereest.